در حال بارگذاری...

بازآوری کلمه عبور

لطفا از شماره موبایل ثبت نامی خود کلمه RESET را به شماره 50005420103010 ارسال فرمایید و پس از اطمینان از صحت ارسال روی دکمه زیر کلیک فرمایید.

ثبت نام / ورود

ثبت نام کاربر

Captcha
مرا به خاطر بسپار

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 4

در این ویدیو حسین هاشمی درس انرژی جنبشی حل نمونه سوال 4 از فصل 3 - کار، انرژی و توان از بسته فیزیک دهم مربوط به رشته تجربی و ریاضی دهم را تدریس می کند.

ویدیوهای آنلاین

تماشای ویدیوهای آنلاین کاملا رایگان می باشد.

دانلود آن از طریق دکمه خرید امکان پذیر است.

محتوای بسته

فصل 1 - فیزیک و اندازه گیری

تبدیل یکاها آموزش درس

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 1

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 10

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 2

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 3

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 4

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 5

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 6

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 7

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 8

تبدیل یکاها حل نمونه سوال 9

مدلسازی آموزش درس

مدلسازی حل نمونه سوال 1

مدلسازی حل نمونه سوال 2

مدلسازی حل نمونه سوال 3

نمادگذاری علمی آموزش درس

نمادگذاری علمی حل نمونه سوال 1

نمادگذاری علمی حل نمونه سوال 2

نمادگذاری علمی حل نمونه سوال 3

نمادگذاری علمی حل نمونه سوال 4

پیشوند های یکاها آموزش درس

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 1

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 2

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 3

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 4

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 5

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 6

پیشوند های یکاها حل نمونه سوال 7

چگالی آموزش درس

چگالی حل نمونه سوال 1

چگالی حل نمونه سوال 2

چگالی حل نمونه سوال 3

چگالی حل نمونه سوال 4

چگالی حل نمونه سوال 5

چگالی حل نمونه سوال 6

چگالی حل نمونه سوال 7

چگالی حل نمونه سوال 8

کمیت های نرده ای و برداری آموزش درس

کمیت های نرده ای و برداری حل نمونه سوال 1

کمیت های نرده ای و برداری حل نمونه سوال 2

کمیت های نرده ای و برداری حل نمونه سوال 3

یکاهای اصلی و فرعی آموزش درس

یکاهای اصلی و فرعی حل نمونه سوال 1

یکاهای اصلی و فرعی حل نمونه سوال 2

یکاهای اصلی و فرعی حل نمونه سوال 3


تدریس توسط حسین هاشمی

فصل 2 - ویژگی های فیزیکی مواد

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی آموزش درس

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حل نمونه سوال 1

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حل نمونه سوال 2

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حل نمونه سوال 3

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حل نمونه سوال 4

حالت های ماده و نیروهای بین مولکولی حل نمونه سوال 5

شاره در حرکت و اصل برنولی آموزش درس

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 1

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 2

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 3

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 4

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 5

شاره در حرکت و اصل برنولی حل نمونه سوال 6

شناوری آموزش درس

شناوری حل نمونه سوال 1

شناوری حل نمونه سوال 2

شناوری حل نمونه سوال 3

شناوری حل نمونه سوال 4

شناوری حل نمونه سوال 5

شناوری حل نمونه سوال 6

فشار در شاره ها آموزش درس

فشار در شاره ها حل نمونه سوال 1

فشار در شاره ها حل نمونه سوال 2

فشار در شاره ها حل نمونه سوال 3

فشار در شاره ها حل نمونه سوال 4


تدریس توسط حسین هاشمی

فصل 3 - کار، انرژی و توان

انرژی جنبشی آموزش درس

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 1

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 2

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 3

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 4

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 5

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 6

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 7

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 8

انرژی جنبشی حل نمونه سوال 9

توان آموزش درس

توان حل نمونه سوال 1

توان حل نمونه سوال 2

توان حل نمونه سوال 3

توان حل نمونه سوال 4

توان حل نمونه سوال 5

پایستگی انرژی مکانیکی آموزش درس

پایستگی انرژی مکانیکی حل نمونه سوال 1

پایستگی انرژی مکانیکی حل نمونه سوال 2

کار انجام شده توسط نیروی ثابت آموزش درس

کار انجام شده توسط نیروی ثابت حل نمونه سوال 1

کار انجام شده توسط نیروی ثابت حل نمونه سوال 2

کار انجام شده توسط نیروی ثابت حل نمونه سوال 3

کار انجام شده توسط نیروی ثابت حل نمونه سوال 4

کار انجام شده توسط نیروی ثابت حل نمونه سوال 5

کار و انرژی جنبشی آموزش درس

کار و انرژی جنبشی حل نمونه سوال 1

کار و انرژی جنبشی حل نمونه سوال 2

کار و انرژی جنبشی حل نمونه سوال 3

کار و انرژی درونی حل نمونه سوال 1

کار و انرژی درونی حل نمونه سوال 2

کار و انرژی درونی حل نمونه سوال 3

کار و انرژی درونی حل نمونه سوال 4

کار و انرژی پتانسیل آموزش درس

کار و انرژی پتانسیل حل نمونه سوال 1

کار و انرژی پتانسیل حل نمونه سوال 2

کار و انرژی پتانسیل حل نمونه سوال 3


تدریس توسط حسین هاشمی

فصل 4 - دما و گرما

انبساط گرمایی آموزش درس

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 1

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 2

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 3

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 4

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 5

انبساط گرمایی حل نمونه سوال 6

تغییر حالت های ماده آموزش درس

تغییر حالت های ماده حل نمونه سوال 1

تغییر حالت های ماده حل نمونه سوال 2

تغییر حالت های ماده حل نمونه سوال 3

تغییر حالت های ماده حل نمونه سوال 4

دما و دماسنجی آموزش درس

دما و دماسنجی حل نمونه سوال 1

دما و دماسنجی حل نمونه سوال 2

دما و دماسنجی حل نمونه سوال 3

روش های انتقال گرما آموزش درس

روش های انتقال گرما حل نمونه سوال 1

روش های انتقال گرما حل نمونه سوال 2

قوانین گازها آموزش درس

قوانین گازها حل نمونه سوال 1

قوانین گازها حل نمونه سوال 2

قوانین گازها حل نمونه سوال 3

قوانین گازها حل نمونه سوال 4

قوانین گازها حل نمونه سوال 5

گرما آموزش درس

گرما حل نمونه سوال 1

گرما حل نمونه سوال 2

گرما حل نمونه سوال 3

گرما حل نمونه سوال 4

گرما حل نمونه سوال 5

گرما حل نمونه سوال 6


تدریس توسط حسین هاشمی

فصل 5 - ترمودینامیک


تدریس توسط حسین هاشمی